પ્રવેશ - પત્રક

 
 
  જનરલ
 ઍસસી
 ઍસટી
ઑબીસી
 પુરુષ
 સ્ત્રી
 

હું અહીં જાહેર કરું છું મારા બાળક સંબંધિત તમામ માહિતી સાચી છે અને મારા અનુસાર વિશ્વસનીય છે, એના પરિણામ રૂપે હું મારા બાળક ને તમારી શાળામાં પ્રવેશ આપવા વિનંતી કરું છું .